จ.ลำพูน มุ่งขับเคลื่อน `หมู่บ้านรักษาศีล 5`

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่


จ.ลำพูน มุ่งขับเคลื่อน 'หมู่บ้านรักษาศีล 5'  thaihealth


จังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3  ภายใต้การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา


ผู้ประสานงานเครือข่าย โครงการหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลำพูนร่วมการขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3  เสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินโครงการในแต่ละชุมชน พร้อมทั้งร่วมกันถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การดำเนินโครงการหมู่บ้านศีล 5 บรรลุเป้าหมาย


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน , คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ศูนย์วิจัยหริภุญชัย (สกว.)  และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำพูน จัดโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ภายใต้การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน


พระครูสิริสุตานุยุต , ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประธานผู้ดำเนินการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เน้น การดำเนินงาน เชิงคุณภาพโดยตระหนักถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพองค์รวมทุกมิติ ของประชาชน ประกอบด้วย สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต และสุขภาพทางสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันของสังคมและชุมชน โดยการ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านที่รักษาศีล 5 ภายใต้ นโยบายของรัฐบาลและนโยบาย ของคณะสงฆ์ไทย จะเป็น กระบวนการที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมด้านสุขภาวะของคนในชุมชน


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจาก พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เรื่อง “หมู่บ้านรักษาศีล 5 กับการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน” และการเสวนาเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ของหมู่บ้านต้นแบบระดับอำเภอในปีที่ผ่านมา สำหรับช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มพระสงฆ์และแกนนำชุมชนระดับอำเภอ เพื่อเสวนากลุ่มย่อย โดยมี 3 ประเด็น คือคืนความรู้จากการถอดบทเรียนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 2  แนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์การขับเลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ