จ.ระยอง เร่งทำแผนป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


จ.ระยอง เร่งทำแผนป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน thaihealth


จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 MIS FOR SUSTATIANABLE RORD SAFETY มีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากบริษัท คุ้มครองกลางผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมฯ


นายธนทร ศรีนาค สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดระยอง มีจำนวนผู้เสียชีวิต 287 ราย บาดเจ็บ 17,521 ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข้ง โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นไปปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรมและสอดคล้องข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ


ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้อุบัติเหตุทางถนน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code