จ.ยะลา เพิ่มกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


จ.ยะลา เพิ่มกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล thaihealth


จังหวัดยะลา มีกลไกคุ้มครองเด็กในระดับตำบลเพิ่มขึ้นแล้ว


การอบรมเรื่องสร้างเสริมองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบล ได้เสร็จการอบรม ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยผ่านการบวนการอบรบให้ความรู้ในเรื่องสิทธิเด็ก และความสำคัญของกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล ขั้นตอน แนวปฏิบัติการคุ้มครองเด็ก และการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากเคสตัวอย่าง โดยนางสาวสุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


นอกจากนั้นยังมีการจัดทำแผนคุ้มครองดูแลช่วยเหลือแต่ละคน ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร โดยผ่านการวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมกับวางแผนโครงสร้างกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล และแผนการปฎิบัติงานระดับตำบล โดย คุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ จนเกิดการสร้างโครงสร้างกลไกการทำงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลขึ้น ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาป ตำบลบาโงยสิแน และตำบลปุโรง โดยผ่านการขับเคลื่อนในการสร้างกลไกฯ มาจากคนที่ทำงานในตำบลร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้กลไกระดับตำบลเกิดองค์ความรู้และมีความพร้อมสำหรับการทำงานพัฒนาเด็กเปราะบางในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code