จ.บุรีรัมย์ สร้างค่านิยมทำบ้านปลอดบุหรี่

ที่มา : ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


จ.บุรีรัมย์ สร้างค่านิยมทำบ้านปลอดบุหรี่ thaihealth


​มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พัฒนาให้ 2 อำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอำเภอเข้มแข็งปลอดบุหรี่ต้นแบบ พัฒนาให้เกิดกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการทำบ้านปลอดบุหรี่ในชุมชน


นายแพทย์วิทิต สฤษฏีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกระสัง และอำเภอพุทไธสง ซึ่งทั้ง 2 อำเภอ มีการรณรงค์ให้เกิดการทำบ้านปลอดบุหรี่ครอบคลุมพื้นที่ 18 ตำบล 182 หมู่บ้าน 24,352 ครัวเรือน มีประชากรรวม 83,720 คน


​ผศ. กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้จัดการโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์กรและบุคคลดีเด่น จากทั้ง 2 อำเภอที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมประโคนชัย โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์วิทิต สฤษฏีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และนางวัจนา แสงเสย์โย กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์กร และบุคคลต้นแบบ จำนวน 340 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้ได้รับมอบโล่เชิดเกียรติเป็น 5 ประเภท คือ ประเทองค์กรประเภทวิทยากร ประเภทผู้นำและบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ประเภทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น และประเภทบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ได้ในโครงการฯ


จ.บุรีรัมย์ สร้างค่านิยมทำบ้านปลอดบุหรี่ thaihealth


ผศ. กรองจิต วาทีสาธกกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา อสม. ได้ประกาศเป็นบ้านปลอดบุหรี่และชวนให้บ้านที่รับผิดชอบประกาศบ้านปลอดบุหรี่ โดยมีบ้านที่ประกาศเป็นบ้านปลอดบุหรี่ทั้งหมด 24,265 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.63 ของบ้านที่ร่วมโครงการทั้งหมด และเครือข่าย อสม. ยังติดตามช่วยให้คนในชุมชนเลิกบุหรี่ โดยรวมที่เลิกได้เกิน 6 เดือน ดังนี้ จำนวนคนสูบ 4,258 คน เลิกได้ 519 คน คิดเป็นร้อยละ 12.19 ลดจำนวนมวนลง 1,851 คน คิดเป็นร้อยละ 43.47 นอกจากนี้ยังเกิดการสร้างภาคีเครือข่าย การดำเนินงานเพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดย อสม. ร่วมกับผู้นำชุมชน วัด โรงเรียน และประชาชน ร่วมส่งเสริมค่านิยมงานบุญ งานประเพณี ปลอดบุหรี่ ในพื้นที่บ้านระกาเสม็ด ตำบลกันทรารมย์ และบ้านหนองชาม ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง และบ้านศรีษะแรต หมู่ 3 อำเภอพุทไธสง โดยผ่านการลงมติประชาคมจากคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีแรงขับเคลื่อนที่สำคัญคือกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ ที่ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ด้วยอีกทางหนึ่ง

Shares:
QR Code :
QR Code