จ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชน

จ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  thaihealth


จังหวัดนราธิวาสจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาวิจัยทักษะชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน" เพื่อนำทุนและศักยภาพของชุมชน วางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่รือเสาะ


เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวว่า ในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับเทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาวิจัยทักษะชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วนแก่แกนนำในพื้นที่ 3 แห่ง คือ ศูนย์จัดการเครือข่ายตะปอเยาะ ศูนย์จัดการเครือข่ายรือเสาะ และศูนย์จัดการเครือข่ายแว้ง ที่ศาลาอุปการประชากร สวนกาญจนาภิเษกอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทักษะในการวิจัย รวมถึงพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน โดยใช้เครื่องมือ RECAP สามารถกำหนดแนวทางการวิจัยชุมชน ซึ่งจะได้นำไปขยายผลในชุมชนของตนเองและสร้างเครือข่าย


จ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  thaihealthจ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  thaihealth


"…การจัดกิจกรรมเวทีในการวิจัยชุมชนที่เทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นโอกาสที่ดีที่เทศบาลตำบลรือเสาะจะได้รู้ตนเอง รู้ทุนและศักยภาพ เพื่อนำทุนและศักยภาพข้อมูลที่ได้ค้นหาจากการวิจัยชุมชน นำไปสู่การที่จะเข้าใจว่าการพัฒนาเมืองรือเสาะไปไหนทิศทางไหนในอนาคตต่อไป และนำการพัฒนาดังกล่าวแก้ปัญหาอย่างตรงจุด…"


สำหรับการประชุมปฏิบัติการฯ สืบเนื่องจาก สสส. สำนัก 3 ได้สนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่น เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข้ง ประชาชนมีความสุขต่อไป


         


 


ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ โดย พิชญานันท์ เทพรักษ์

Shares:
QR Code :
QR Code