จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟนเพจส.ปชส. นครศรีธรรมราช


จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน thaihealth


จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อลดความสูญเสียผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและทรัพย์สิน


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563 และนำเสนอผลงาน/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช


จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน thaihealth


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณ สสส.และ สอจร. และการนำเสนอแผนงาน โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานป้องกันและควบคุมที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 ภายใต้หัวข้อในการณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ซึ่งมีมาตรการเข้มข้น 6 ด้าน ได้แก่มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการสัญจร มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งเป้าหมายสถิติลดลงให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 และที่ 15/2560 โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ จุดตรวจตำรวจทางหลวง บ้านควนไม้แดง อ.ทุ่งสง

Shares:
QR Code :
QR Code