จ.ตาก Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


จ.ตาก Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง thaihealth


จังหวัดตาก หมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมา จัดกิจกรรม Bigcleaning Day แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง kick off ประจำปี 2562 ที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


นายสุวรรณ ตาคำ เกษตรอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกขยะก่อนทิ้ง kickoff และ กิจกรรมโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม Bigcleaning Day ประจำปี 2562 โดยมี นายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โดยมีภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์ประสานงานแม่สอด) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเคียน และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 400 คน ตามนโยบายรัฐบาลได้มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามแนวทาง "ประชารัฐ" ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง


จ.ตาก Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง thaihealth


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง ลดปัญหาขยะตกค้าง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดมีการบริหารจัดการขยะที่ดี มีประสิทธิภาพ มีถังขยะคัดแยกประเภท ในพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นเมืองที่น่าอ ยู่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code