จ.ตรัง จัดโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


จ.ตรัง จัดโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ thaihealth


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง   จัดโครงการ “ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน “ พร้อมกำหนดการจัดกิจกรรมรักษ์สุขภาพ อย่างต่อเนื่องจากระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด


นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน“ โดยความร่วมมือและดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัยสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่าย


ทั้งนี้ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่และการลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี อีกทั้งเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมรักษ์สุขภาพ อย่างต่อเนื่องจากระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดเพื่อให้เป็นพื้นที่รวมตัวกันทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เลิกเหล้า) เลิกบุหรี่ทั่วประเทศไทย สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจำ เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้าน ในระยะเวลา 3 ปี (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2562) ดังนี้  ปีที่ 1 (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560) รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 5 แสนคน  /  ปีที่ 2 (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) รวมจำนวน 2 ล้านคน(นับต่อยอดจากปีที่ผ่านมา)  และปีที่ 3 (มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562) รวมจำนวน 3 ล้าน (นับต่อยอดทั้ง 3 ปี) รวมถึงเกิดกลุ่ม “คนรักษ์สุขภาพ” หรือชื่อกลุ่มอื่นใด ที่ดำเนินการด้านสุขภาพ และมีกิจกรรมด้านสุขภาพ เลิกบุหรี่ เลิกสุราลดและปัจจัยเสี่ยงหลักอื่นอย่างต่อเนื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code