จ.ชุมพร จัดเวทีเชิดชูเกียรติคนเลิกเหล้า

ที่มา : ชุมพรออนไลน์นิวส์ ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวชุมพร


ภาพประกอบจากชุมพรออนไลน์นิวส์ ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวชุมพร


จ.ชุมพร จัดเวทีเชิดชูเกียรติคนเลิกเหล้า thaihealth


จ.ชุมพร จัดเวทีเชิดชูเกียรติคนเลิกเหล้า


วันที่ 15 พฤศิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวแสงนภา. หลีรัตนะ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดชุมพร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีเชิดชูเกียรติคนเลิกเหล้า และเสวนา ในหัวข้อ สานพลังเครือข่ายและพัฒนาต้นแบบการลด ละ เลิกสุรา โดยผู้เข้าร่วมเสวนา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เครือข่ายองค์กรงดเหล่าจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ชมรม ที่เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยให้มีสมาชิกที่ลด ละ เลิกเหล้า ไปชนชาวบ้านที่ยังไม่เลิกเหล่าให้หันมาร่วมกิจกรรมลด ละ เลิกเหล่า ที่เป็นทีมต้นแบบที่เรียกว่า วิทยากรคนหัวใจเพชร โดยให้สมาชิกที่จะเข้าในกิจกรรม ลด ละ เลิก มาทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเรียนทำไม่กวาด ไม้กวาดทางมะพร้าว สอนการทำเสื่อ ทอเสื่อ สอนทำ อวนจับปลา และขนมไทยเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และยังมีการแสดงของชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองบัว ในชุดออนซอนอีสาน


จ.ชุมพร จัดเวทีเชิดชูเกียรติคนเลิกเหล้า thaihealth


นางเดือนเพ็ญ เคี่ยนบุ้น สาธารณสุขอำเภอสวี เผย การดื่มสุราเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ สร้างภาระด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ ปัญหาดังกล่าวยังมีต่อเนื่อง แม้จำนวนผู้ดื่มมีแนวโน้มลดลง และยังส่งผลให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าคนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก และข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุคนไทยดื่มสุราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 260,000 คน


นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอสวี เผย อำเภอสวี มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า มากถึง 2,410 คน มากที่สุดของจังหวัดชุมพร มีตำบลต้นแบบหมู่บ้านต้นแบบ ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ทุกท้องถิ่นในอำเภอสวี สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานตามปัญหาและบริบทของพื้นที่ และในการแสดงสัญลักษณ์โดยการปิดธงสี เช่นธงสีแดง แสดงว่าบ้านนี้ ลด ละ เลิกเหล้าตลอดชีวิต  บ้านที่ ติดธงสีน้ำเงิน ลด ละเลิกเหล้า เข้าพรรษาจนครบ และบ้านที่ติดธง สีเหลือง แสดงว่าเป็นที่กำลังลด ละ เลิก เหล่าอยู่ ในโอกาสนี้ยังได้ทำ พินัยกรรมความดี ได้ลงนามพินัยกรรมความดีเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ การสร้างความดี ในวันสิ้นอายุขัย โดยงดจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ละอบายมุขทุกชนิด ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code