จ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศรษฐมิติเบื้องต้น สำหรับการวิเคราะห์และการพยากรณ์รายได้-รายจ่าย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code