จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิเคราะห์และบริหารโครงการ ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code