จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนบริการเผยแพร่องค์ความรู้ห้องสร้างปัญญา สสส. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code