จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านขับรถยนต์สำนักงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code