จ้างออกแบบและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมในการทำงานเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code