จ้างสนับสนุนการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ 15 แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code