จ้างวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินโครงการเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่ายรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสริมสุขภาพปี 2567 และโครงการพัฒนาทักษะภาคีการบริหารโครงการด้านการเงิน บัญชี และระบบ IT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code