จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร งานซื้อหรือเปลี่ยนอะไหล่ วัสดุสิ้งเปลืองงานอาคาร (งานทำระบบกันซึมหลังคาโซล่าร์เซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code