จ้างปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบการเชื่อมโยงข้อมูล e-CMS ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code