จ้างทำกระบวนการประชุม ผลิตสรุปรายงานการประชุม และจ้างจัดทำ VisualNote เพื่อสรุปเนื้อหาและองค์ความรู้เพื่อการสื่อสารผลงาน บทเรียนจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุดโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันกัญ (ชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code