จ้างทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์รายได้-รายจ่าย ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๓ ปี (๒๕๖๕-๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ