จ้างดำเนินการงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบและบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โครงการ Equity Leaders 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code