จ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้ (e-Learning) ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code