จ้างจดบันทึกการประชุมแบบภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรม EL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code