จุดผางประทีป-อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเชียงใหม่

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


จุดผางประทีป-อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเชียงใหม่ thaihealth


เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกับทางเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมจุดผางประทีป ในพื้นที่โดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่โบราณสถานของเมืองเชียงใหม่และเป็นวังของเจ้าหลวงในสมัยโบราณ


การทำกิจกรรมไปลงในครั้งนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ โดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ต้องการให้พื้นที่ในเวียงเก่าหรือในคูเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่เป็นแรงโบราณสถานของชาวเชียงใหม่ ปลอดภัยจากแหล่งอบายมุขสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวดทุกชนิด พร้อมทั้งยังมีการรณรงค์ให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมรวมไปถึงต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะร่วมปกปักรักษาเวียงของเจ้าหลวงในเขตคูเมืองเชียงใหม่อีกด้วย


จุดผางประทีป-อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเชียงใหม่ thaihealth


นอกเหนือจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ซีโร่เม็กเฟรน ZERO make friends เพื่อเป็นการรณรงค์พื้นที่ปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทงจังหวัดเชียงใหม่ โดยในพื้นที่ริมแม่น้ำปิงและพื้นที่การจัดงานและกระทงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นการรณรงค์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมหลังจากเทศกาลลอยกระทงแล้วก็จะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยด้วยการลดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด และการมาดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทดแทนในค่ำคืนแห่งวันลอยกระทงและเราสามารถมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนได้โดยที่ไม่ต้องดื่ม

Shares:
QR Code :
QR Code