จุดประกายฝันพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 4 ภูมิภาค

ที่มา : แฟนเพจ สถาบันอาศรมศิลป์ – Arsom Silp Institute of the Arts


ภาพประกอบจากแฟนเพจ สถาบันอาศรมศิลป์ – Arsom Silp Institute of the Arts


จุดประกายฝันพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 4 ภูมิภาค thaihealth


สถาบันอาศรมศิลป์ร่วมจุดประกายฝันพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 4 ภูมิภาค เพื่อคุณภาพเด็กไทยผ่านงานสัมมาชีพ


“การพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประกอบการสัมมาชีพ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างรายได้ แต่เป็นการสร้างเด็ก สร้างคน ให้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถอย่างบูรณาการทั้งสาระวิชาหลัก ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกับการเรียนการสอนผ่านการทำอาชีพ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งในแง่ทักษะการทำงาน ทักษะการทำมาหากิน ตลอดจนทักษะชีวิต” รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ วิทยากรกระบวนการผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม


มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ School Partner เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ครุสติสถาน กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายวางแนวทางพัฒนาโรงเรียนโครงการประชารัฐ 12 แห่ง ให้เกิดการบูรณาการวิชาไปพร้อมกับพัฒนาการประกอบสัมมาชีพ ซึ่งกระบวนการอบรมเป็นการเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม 1 วันพร้อมกับตัวแทนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นจิตอาสาในโครงการฯ หรือที่เรียกว่า SP (School Partner)


ภาคเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการชมวีดีทัศน์ “เชิดชูพระคุณครูผู้ก่อตั้ง โรงเรียนวรรณวิทย์” ที่ช่วยกระตุ้นและเสริมแรงให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ย้อนทวนคุณค่าความเป็นครูและจิตวิญญาณครูโดยเฉพาะบทบาท ผอ.ผู้นำโรงเรียน อันมีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กในชุมชนอย่างไม่ย่อท้อแม้จะพบเจออุปสรรคมากมาย โดยวิทยากรเน้นถึงบทบาท “ครูของครู” นั่นคือ ผู้บริหารโรงเรียน หรือ ผอ. ที่จะนำพาครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมบทบาทสมมุติ โดยให้ SP รับบทเป็นผู้ปกครองเลือกโรงเรียนให้ลูก เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ ผอ.ได้เห็นความต้องการที่แท้จริงของพ่อแม่ที่ฝากความหวังไว้กับโรงเรียน ทั้งยังช่วยเป็นกระจกสะท้อนแนวทางพัฒนาโรงเรียน อันอยู่บนฐานของการพัฒนาจิตใจ และคุณธรรมในตัวเด็ก รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ แนวทาง Active learning และบูรณาการ ที่ผ่านการลงมือทำจริง ที่นำไปสู่การเข้าใจในสิ่งที่ทำอย่างรู้คุณค่า ที่ไม่ใช่เป็นเพียงโครงการตามนโยบาย


จุดประกายฝันพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 4 ภูมิภาค thaihealth


กิจกรรมเหล่านี้ ผอ.และ SP ต่างได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่างและอยู่บนเป้าหมายเดียวกันเพื่อผลักดันให้เกิดคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่เด็กอย่างแท้จริง ช่วยดึงพลังและหัวใจแห่งความเป็นผู้นำโรงเรียนของผอ. ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง


“กระบวนการในวันนี้ เป็นการดึงความดีงามที่อยู่ในใจออกมา แล้วร่วมกันแบ่งปันผ่านการสะท้อนเรื่องราว เกิดความเชื่อมั่นที่จะชวนให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทำ แบบ active learning ให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างชื่นชมว่าดีจริง เป็นการเติมความงอกงามในจิตใจคน” ผอ.ปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า จ.น่าน


หนึ่งในเสียงสะท้อนจาก SP ดูแลโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่านในฐานะที่ส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจปัญหาของโรงเรียนอันมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ความจำกัดของนโยบายที่ปิดกั้นการพัฒนาครูและเด็ก หรือการมองข้ามความสุขของนักเรียน โดยยึดมั่นกับผลคะแนนโอเน็ต หรือการยัดเยียดสาระทางวิชาการที่มากเกินไป


“หลังจากร่วมกิจกรรมบทบาทสมมุติ ได้คุยกับ ผอ.โรงเรียน ทำให้เห็นว่า โรงเรียนมีต้นทุนเดิม ทั้งโรงเรียน ศักยภาพในตัว ผอ.และการสนับสนุนของชุมชนท้องถิ่น เห็นปัญหาและอุปสรรค เพื่อการคิดอ่านร่วมกัน ที่จะพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ไปที่เด็ก” คุณทิพมณฑา บุญเกิด SP ตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์


(โรงเรียนแกนนำโครงการประชารัฐภายใต้การดูแลของมูลนิธิสยามกัมมาจล ประกอบด้วยโรงเรียนวัดลาดตาล โรงเรียนวัดดาว จ. สุพรรณบุรี โรงเรียนป่าเด็งวิทยา จ. เพชรบุรี โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ โรงเรียนบ้านสว้า จ. น่าน โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี โรงเรียนลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านคลองโยง จ.นครปฐม โรงเรียนบ้านท่าค้อ จ.นครพนม โรงเรียนบ้านเทพประทับ จ.หนองคาย โรงเรียนบ้านปงหัวหาด จ.แพร่ โรงเรียนราชานุเคราะห์ จ.พะเยา)

Shares:
QR Code :
QR Code