จับมือเครือข่ายหาแนวทางยุติปัญหาโรคเอดส์

/data/content/24158/cms/e_bdeiklmqtv29.jpg

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จัดแถลงข่าว เรื่อง การรักษาคือการป้องกัน…เพื่อเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย พร้อมใช้มาตรการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อในคู่ได้ถึงร้อยละ 96 เพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายและลดจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เหลือน้อยกว่า 1,000 ราย ภายในปี 2573 และไม่มีเด็กที่คลอดใหม่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย

          นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมการแถลงข่าวเรื่อง “การรักษาคือการป้องกัน…เพื่อเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย” พร้อมศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, แพทย์หญิงนิตยา  ภานุภาค  ผู้วิจัยหลักโครงการ opposites attract ในประเทศไทย, คุณนิมิตร์  เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์, คุณเบ็ญจามินทร์ บาวินตัน ผู้วิจัยร่วมโครงการ opposites attract จากประเทศออสเตรเลีย

          นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เกือบหนึ่งหมื่นราย ในแต่ละปีมีผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นผลจากการติดเชื้อเกือบสองหมื่นราย และมีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันมากกว่า 460,000 ราย ซึ่งจากการทบทวนการดำเนินงานและการปรึกษาหารือระดับชาติ คณะทำงานได้ดำเนินการประมวลข้อมูลและทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขโดยใช้ตัวแบบจำลองการคาดประมาณพบว่า  การใช้มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะลดการติดเชื้อฯรายใหม่ลงได้ 2 ใน 3 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2559 แต่หากใช้มาตรการเสริมเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ใหม่ ที่พบว่า การรักษาด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ จะช่วยป้องกันการติดเชื้อฯในคู่ได้ถึงร้อยละ 96 จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย และลดจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เหลือน้อยกว่า 1000 ราย ภายในปี 2573 รวมทั้งจะไม่มีเด็กที่คลอดใหม่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย  การดำเนินการตามมาตรการนี้ จะป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ได้ 20,000 คน และลดการเสียชีวิตจากเอดส์ได้ 22,000 คนในระยะเวลา 10 ปีของการดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอมาตรการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์เพิ่มเติมกับแผน ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ปี 2557-2559 

          ในส่วนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายยุติปัญหาเอดส์ โดยได้กำหนดมาตรการสำคัญการดำเนินงาน และระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ภายใต้มาตรการสำคัญ 7 ข้อ ดังนี้ (1)การเข้าถึงเชิงรุกและชักชวนประชากรหลักเป้าหมาย(ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการหญิงและชาย และผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด ผู้ต้องขัง และคู่ของผู้มีผลเลือดบวก)ให้ได้ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและเข้ารับบริการผสม ผสานครอบคลุมร้อยละ 90 (2)การส่งเสริมการรู้สถานะการติดเชื้อให้กับประชากรวัยเจริญพันธุ์ทุกคน โดยมุ่งเน้นให้ครอบคลุมประชากรหลักร้อยละ90  (3)การให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆในทุกคนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อฯ  (4)การสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายคงอยู่ในระบบบริการและกินยาสม่ำเสมอ  (5)การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพและระบบชุมชนเพื่อรอง รับการดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต  (6)การปรับภาพลักษณ์เอดส์ให้เป็นเรื่องธรรมดาสารถจัดการได้รวมทั้งการลดการ ตีตราเลือกปฏิบัติและส่งเสริมกลไกการคุ้มครองสิทธิ  (7)การพัฒนาและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล

          นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรคได้ประสานกับกองทุนประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน เพื่อเริ่มเกณฑ์การรักษา   ผู้ติดเชื้อด้วยยาต้านไวรัสที่มีความพร้อมโดยไม่ต้องรอระดับ CD4 ให้ต่ำ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 พร้อมขยายขอบเขตกองทุนบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้สนับสนุนการดำเนินงานการ ป้องกันดังกล่าวด้วย หากสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค โทร 02 590 3215 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 1422

 

          ที่มา : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค 

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code