จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Creative Space

ที่มา : แฟนเพจเฟซบุ๊ก 4ct PED


ภาพประกอบจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก 4ct PED


จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Creative Space  thaihealth


จ.อุบลราชธานี จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Creative Space


โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Creative Space ณ ห้องประชุมสัตตบรรณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเติมต่อความรู้และกระบวนการด้านการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน Youth Creative Space กับพี่เลี้ยงและน้อง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่นำร่องทั้ง 15 พื้นที่ จำนวน 60 คน โดยมี นางสาวอรทัย ครั้งพิบูล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน มาช่วยจุดประเด็นพื้นที่สร้างสรรค์ ทำความเข้าใจเรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เห็นภาพชัดเจน


จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Creative Space  thaihealth


นอกจากนี้ยังมีวิทยากรกลุ่มดินสอสีที่มาเติมเต็มเห็น Prototype พื้นสร้างสรรค์และทำให้พื้นที่เห็นกระบวนการและตัวแบบในการพัฒนาต่อยอดจากไอเดียที่คิดผ่านกระบวนการ Design Thinking ซึ่งหลังจากนี้พื้นที่จะลงพัฒนาต่อยอดและนำสู่การเกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับตำบลต่อไป


จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Creative Space  thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code