จัดอันดับไทย ใจบุญติดอันดับโลก

 

การจัดอันดับประเทศใจบุญที่สุดในโลก (World Giving Index) ปี 2011 ของสถาบัน CAF (Charities Aid Foundation) หรือมูลนิธิช่วยเหลือการกุศลของสหรัฐอเมริกา พบว่าในปี 2011 ประเทศไทยได้อันดับชาติใจบุญ อันดับที่ 9 ของโลก

การจัดอันดับประเทศใจบุญที่สุดในโลก (World Giving Index) ปี 2011 ของสถาบัน CAF (Charities Aid Foundation) หรือมูลนิธิช่วยเหลือการกุศลของสหรัฐอเมริกา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสำรวจประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตเมืองและชนบทของประเทศต่างๆ รวม 153 ประเทศ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขดัชนีย่อย 3 ดัชนี คือ

1.  ดัชนีการบริจาคเงินเพื่อการกุศล

2.  ดัชนีการอาสาสมัครหรือการอุทิศตนช่วยเหลืองานกุศล

3.  ดัชนีการช่วยเหลือบุคคลแปลกหน้าที่ได้รับความเดือดร้อน

ผลการสำรวจและเปรียบเทียบดัชนีดังกล่าว พบว่า ในปี 2011 ประเทศไทยได้อันดับชาติใจบุญ อันดับที่ 9 ของโลก จาก 153 ประเทศ ขยับขึ้นจากอันดับที่ 25 ของปี 2010ป็นผลมาจากการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา และยังให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

และผลของดัชนีย่อย พบว่า คนไทยบริจาคเงินเพื่อการกุศลมากเป็นอันดับ 1 ของโลกคือ ร้อยละ 85 ส่วนในเรื่องความเป็นอาสาสมัคร มีคนไทยที่ชอบอุทิศตนเป็นอาสาสมัครร้อยละ 17 และให้ความช่วยเหลือบุคคลแปลกหน้าที่ได้รับความเดือดร้อนร้อยละ 50

 

โดยคนไทยที่บริจาคเงินเป็นหญิงมากกว่าชาย และผู้ที่อายุมากขึ้นจะบริจาคเงินมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย ในขณะที่การอุทิศตนเป็นอาสาสมัครและการช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ได้รับความเดือดร้อน จะเป็นชายมากกว่าหญิง และเช่นเดียวกัน ผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะมีจิตอาสาในการช่วยเหลือมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนจะเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 35-49 ปี มากที่สุด

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ