จัดประชุมคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต


จัดประชุมคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง thaihealth


นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 / 2561 เรื่องการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศ ประจำปี 2561 และการดำเนินงานตำบลต้นแบบ "ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน" โดยสรุปสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีดังนี้ คนไร้ที่พึ่งได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป้าประสงค์ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง การป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง ส่วนพันธกิจในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การจัดบริการและสวัสดิการสังคมเพื่อการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่ง การทำงานเชิงรุกกับครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกัน การเป็นคนไร้ที่พึ่ง การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ และประการสุดท้าย การส่งเสริมหน่วยงานองค์กรเครือข่ายในการร่วมดูแลและจัดสวัสดิการสำหรับคนไร้ที่พึ่ง


ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบการทำงานและคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สังคมและชุมชน การสร้างความร่วมมือระหว่างของรัฐและภาคีเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบุคลากร เจ้าหน้าที่ และยุทธศาสตร์สุดท้าย ได้แก่ การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง มิให้ตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง ต่อไป


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ