จัดประชุมควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันนี้ (22 มี.ค.56) กระทรวงสาธารณสุข จะจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การดำเนินงานนโยบายเกลือไอโอดีนถ้วนหน้า การเฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง การประชาสัมพันธ์รณรงค์หมู่บ้านไอโอดีน

สำหรับสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยนั้น รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้พื้นที่ที่หญิงตั้งครรภ์มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร เกินร้อยละ 50 เป็นพื้นที่ขาดสารไอโอดีน พบว่าในปี 2555 หญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร เพียงร้อยละ 47 อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้จัดยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้มีการผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีน ทำให้อัตราการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนระดับครัวเรือน และสนับสนุนยาเม็ดวิตามินเสริมไอโอดีนให้กับหญิงตั้งครรภ์ และการใช้น้ำเสริมไอโอดีนในพื้นที่ทุรกันดารอีกด้วย

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code