จัดที่ทำงานน่าอยู่ ลดภาวะเสี่ยงโรค

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แนะจัดที่ทำงานน่าอยู่ ลดเสี่ยงโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

 


สธ.แนะจัดสถานที่ทำงานน่าอยู่  "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดภาวะเสี่ยงโรค


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประชาชนในวัยทำงานเป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว และถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนมีนาคม 2559 มีวัยแรงงานที่มีงานทำ 37.61 ล้านคน หากคนกลุ่มนี้ มีสุขภาพดี จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ แต่จากสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ทำให้คนวัยทำงานต้องพึ่งพาอาหารนอกบ้าน ขาดการออกกำลังกาย มีความเครียดสูง และพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยกรมควบคุมโรค รายงานการป่วยด้วยโรคจากประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี 2553-2557 พบอัตราป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงาน 72.26 ต่อประชากรแสน โรคพิษจากสารกำจัด ศัตรูพืช 12.21 ต่อประชากรแสน และมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคอ้วนและโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น


นอกจากนี้ จากรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บในประชากรไทย พ.ศ.2556 พบว่า อัตราการสูญเสียปีสุขภาพภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี อันดับแรก ในเพศชาย คือ อุบัติเหตุ มะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนผู้หญิงอันดับหนึ่งคือ มะเร็ง รองมาคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด และอุบัติเหตุ  ส่วนด้านจิตใจ มีวัยทำงานบริการปรึกษาปัญหา สุขภาพจิตผ่านสายด่วน 1323 กรมสุขภาพจิต มากที่สุดคือ ความเครียดหรือวิตกกังวล  และปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน


กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายดูแลสุขภาพวัยทำงานทั้งด้านสุขภาพกาย จิตใจและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งผู้ที่ทำงานในสถานที่ทำงานต่างๆ แรงงานในระบบที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน และแรงงานนอกระบบ เช่น กลุ่มรับจ้าง เกษตรกร คนขับแท็กซี่ คนเก็บขยะ โดยในกลุ่มสถานที่ทำงาน ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมโครงการ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดภาวะเสี่ยงโรค ใน 4 ด้าน คือ 1.สะอาด แบ่งสัดส่วนพื้นที่การทำงานให้เหมาะสม เพราะความสะอาดจะทำให้ปราศจากโรค 2.ปลอดภัย กำหนดระเบียบและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสม ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างพอเพียงและพร้อมใช้งาน 3.สิ่งแวดล้อมดี ทั้งมลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน สารเคมี แสงสว่าง อากาศ พื้นที่สีเขียว และ 4.มีชีวิตชีวา จัดกิจกรรมนันทนาการและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน


 

Shares:
QR Code :
QR Code