จัดตั้ง ‘ธนาคารจักรยานและศูนย์รักล้อ’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


จัดตั้ง ‘ธนาคารจักรยานและศูนย์รักล้อ’ thaihealth


ตั้งธนาคารจักรยานสร้างสุขแห่งประเทศไทยและศูนย์รักล้อ แห่งที่ 11


ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับมูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค (SPNET) ในโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และนางสาวจุนโกะ โอกาละ และนายทาคาชิ ฮาชิโมโตะ ผู้แทนสมาคมเอเชียและสังคมมิตรภาพเอเชีย จังหวัดโอซากา ได้จัดตั้ง "ธนาคารจักรยานและศูนย์รักล้อ" ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสขึ้น


จัดตั้ง ‘ธนาคารจักรยานและศูนย์รักล้อ’ thaihealth


หรือ "ธนาคารจักรยานสร้างสุขแห่งประเทศไทยและศูนย์รักล้อ แห่งที่ 11" ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ที่เห็นความสำคัญของการปั่นจักรยาน ในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเมืองอย่างยั่งยืน เพราะการปั่นจักรยานสามารถพัฒนาเศรษฐกิจเมืองไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้คนเมืองมีสุขภาวะที่ดี จักรยานเป็นพาหนะเดินทางหนึ่งที่ควรสนับสนุนให้คนเมืองหันมาใช้ ซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญกับการปั่นจักรยานเป็นอันดับต้นๆ ด้วยนโยบายสนับสนุนอย่างจริงจัง และครอบคลุมทั้งระบบ


โดยเริ่มจากประโยชน์ที่ได้รับจากการปั่นจักรยานในหลายๆ ด้าน เช่น การเสริมสร้างสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง ห่างจากโรคภัยทำให้ประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาลส่วนหนึ่ง ทำให้มีผู้สนใจหันมาใช้จักรยานมากขึ้น เป็นการประหยัดพลังงาน ช่วยลดมลพิษจากการเผาไหม้ได้อีกด้วย และเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในการปั่นจักรยานตามความนิยมของคนไทยที่หันมาปั่นจักรยานมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา

Shares:
QR Code :
QR Code