จังหวัดศรีสะเกษ วิ่งพักตับ

ที่มา : เฟซบุ๊กเพจ NBT2HD


ภาพประกอบจาก เฟซบุ๊กเพจ NBT2HD


จังหวัดศรีสะเกษ วิ่งพักตับ  thaihealth


จังหวัดศรีสะเกษ วิ่งพักตับ 90 กิโล 90 วัน ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า


นายสิริพงค์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดงานวิ่งรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ตอน "วิ่งพักดับ 90 กิโล 90 วัน ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า" รายได้สบทบกองทุนช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน และครอบครัว ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา


นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า นักดื่มประเทศไทยมีกว่า 22.5 ล้านคน นับว่าเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2557-2561) โดยผู้ดื่มเพศชายมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นกว่า 2.5 ล้านคน สวนทางกับผู้ดื่มเพศหญิงที่มีตัวเลขลดลงเกือบ 1 ล้านคน ขณะที่ผู้ไม่ดื่มมีจำนวน 30,419,139 คน คิดเป็น 57.4%


นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จากการประเมินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2561 พบว่า 30.4% สามารถงดได้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษาและจะงดต่อไปจนออกพรรษา หรือประมาณ 6.9 ล้านคน ซึ่งจากผลการสำรวจค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการดื่มโดยเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 325 บาท หากผู้ดื่มสามารถงดเหล้าได้ตลอด 3 เดือน จะประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนเฉลี่ยรายละ 1,820 บาท โดยประมาณการจำนวนเงินรวมที่ประเทศจะประหยัดได้มีมูลค่าถึง 10,724 ล้านบาท

Shares:
QR Code :
QR Code