จังหวัดศรีสะเกษลงนาม MOU ป้องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


จังหวัดศรีสะเกษลงนาม MOU ป้องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth


 แฟ้มภาพ


หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับ  Node Flagship  สสส. จังหวัดศรีสะเกษ  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายอำเภอหรือผู้แทนอำเภอทั้ง  22  แห่งร่วมในในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดศรีสะเกษ


ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในฟิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พซอ.) จำนวน 22 อำเภอ โดยมี นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้า Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายอำเภอหรือผู้แทนอำเภอทั้ง 22 แห่งร่วมในในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดศรีสะเกษ


นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้า Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง* วันนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดศรีสะเกษในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดศรีสะเกษยังมีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยจังหวัดศรีสะเกษได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในปัญหาเรื่องยาเสพติดและ To be number one ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ที่ เรียกว่า 10+1 กิจกรรม (Agenda Sisaket) โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อนึ่ง หน่วยจัดการจังหวัดระดับจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ (node flagship) จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทำหน้าที่แทน สสส. ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเด็น การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่ พชอ. และ พชต. โดยใช้กระบวนการและชุดความรู้ของ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 22 แห่ง


โดยมีสาระสำคัญข้อตกลงว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกันสนับสนุนและขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดศรีสะเกษ ให้ปรากฎผลต่อไป สนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้กลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย พชอ.จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย พชอ. จำนวน 22 แห่ง ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานและประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้งานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ตามที่กำหนด


รวมถึงให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดศรีสะเกษ ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้กลไกสนับสนุนในระดับจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดศรีสะเกษ


และหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนให้เกิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัด โดยกลไกอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและส่งเสริมให้ พชอ. เกิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอ เช่น ข้อมูลการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น ข้อมูลการดูแลบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการติดสุรา ข้อมูลการดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือปัญหาผู้ดื่มสุรา


โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ข้อมูลการประหยัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ข้อมูลการจัดงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทำหน้าที่กระตุ้นหนุนเสริมกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต,) ให้สามารถขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการจัดการข้อมูลผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮล์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ตลอดจนการกำหนดข้อตกลงหรือมาตรการชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนของตนเอง บุคลากรทางภาครัฐและท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติดามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางที่ พชอ./พชต. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สาธารณะอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code