จังหวัดระนองถูกจัดให้ เป็นจังหวัดที่ คนมีความสุขและพึงพอใจในชีวิต มากที่สุดเป็น อันดับที่ 3 ของประเทศ

 

จังหวัดระนองถูกจัดให้ เป็นจังหวัดที่ คนมีความสุขและพึงพอใจในชีวิต มากที่สุดเป็น อันดับที่ 3 ของประเทศ

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ได้ทำการสำรวจความสุขในชีวิตและความพึงพอใจในชีวิต ของคนไทยทั่วประเทศผ่านกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 54,100 ราย จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจากการสำรวจพบว่า คนในจังหวัดบึงกาฬ คือ ผู้ที่มีความสุขในชีวิต และความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุดในประเทศ คือได้คะแนนประมาณ 9.15คะแนนทั้ง 2 ด้าน ส่วนอันดับที่ 2 เป็นคนในจังหวัดพังงาทั้งสองด้าน เช่นกัน คือได้คะแนน ที่ 8.85 คะแนและ 8.65 คะแนน ขณะที่อันดับที่ 3 คือจังหวัดระนอง ได้คะแนนความสุขในชีวิต 8.39 คะแนน และความพึงพอใจในชีวิต ที่ 8.30 คะแนนซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ขณะที่อันดับ 4 เริ่มมีจังหวัดที่ไม่ได้ครองตำแหน่งทั้ง 2 ด้านแล้ว นั่นคือ จังหวัดตรัง ได้อันดับ 4 ด้านความสุขในชีวิต ด้วยคะแนน 8.36 คะแนนส่วนด้านความพึงพอใจในชีวิตอันดับที่ 4 เป็นจังหวัด สกลนคร ขณะที่อันดับ 5 จังหวัดมหาสารคามได้คะแนนความสุข ในชีวิต 8.35 ส่วนความพึงพอใจในชีวิต จังหวัดพะเยาได้คะแนน 8.13 คะแนน

อย่างไรก็ตามการสำรวจนี้ เป็นการสำรวจครบทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งจังหวัดที่ได้คะแนนทั้ง 2 ด้านต่ำที่สุดคือ จังหวัดนราธิวาส ได้คะแนน 6.82 คะแนนและ 6.74 คะแนน

แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่า ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นเหตุให้ความสุขและความพึงพอใจของคนในพื้นที่เหล่านี้ ต่ำว่าจังหวัดอื่น ๆ หรือไม่เนื่องจาก จังหวัดสงขลา ได้อันดับ ที่ 20 ของการสำรวจทั้ง 2 ด้าน ส่วนจังหวัด ยะลา ได้อันดับที่ 25 เฉพาะความสุขในชีวิต ขณะที่ความพึงพอใจในชีวิต จังหวัดยะลา ติดอันดับ 14 ด้านจังหวัดปัตตานี ได้คะแนนความสุข ลำดับที่ 31 และลำดับ 37 ในด้านความพึงพอใจในชีวิต

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code