จังหวัดที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคเหนือและอีสาน 2554

ศุนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รายงานว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคเหนือและอีสาน 2554 เสียชีวิต 244 ราย สูญหาย 3 ราย กระทบ 59 จังหวัด 572 อําเภอ 4,083 ตําบล ประชาชนเดือดร้อน 2,280,420 ครัวเรือน 8,009,289 คน ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – 6 ต.ค. 54 


 


ที่มา : ศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 

Shares:
QR Code :
QR Code