จริยศิลป์สัญจร โครงการวัดบันดาลใจ (ภาคเหนือ)

ที่มา : แฟนเพจวัดบันดาลใจ


ภาพประกอบจากแฟนเพจวัดบันดาลใจ


จริยศิลป์สัญจร โครงการวัดบันดาลใจ (ภาคเหนือ) thaihealth


จริยศิลป์สัญจร โครงการวัดบันดาลใจ (ภาคเหนือ) ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560


ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ และถวายการบรรยายเรื่องราวพุทธศาสนากับวิถีวัฒนธรรมแห่งล้านนา โดย อาจารย์ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ ด้วยการร้อยเรื่องราวเชิงศิลปะประวัติพุทธศาสนาภาพจิตรกรรมโบราณภายในอุโมงค์อันล้ำค่า อายุยาวนานกว่า 700 ปี รวมทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ผังทางกายภาพทั้งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส


โดยมี อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง นำชมและให้ความรู้ กราบสักการะพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประติมากรรมยุคเชียงแสน ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สถาปัยกรรม อาทิ พระวิหารหลวง ระฆังล้านนาโบราณ พระอุโบสถสองสงฆ์ วิหารลายคำ และบทบรรยายศึกษาเรียนรู้ภาพจิตรกรรมไทยในวิหารลายคำโดยละเอียด


จริยศิลป์สัญจร โครงการวัดบันดาลใจ (ภาคเหนือ) thaihealth


นอกจากนี้ยังมีข้อมูลช่วงเวลายุคสมัยของภาพเขียนต้นรัชกาลที่ 3 ถึง รัชกาลที่ 4 ในราชวงศ์จักรี โดยฝีมือครูช่างราชสำนักประชันกับครูช่างพื้นถิ่นข้อมูล รวมทั้งความรู้ในเรื่องราวของภาพตลอดจนเทคนิคการเขียนภาพและการใช้สี โบราณ


จากนั้นจึงมีการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คุณค่าของเทคนิคจิตรกรรมไทยโบราณ สีโบราณจากธรรมชาติ การลงพื้นกาวเม็ด มะขามดินสอพอง ซึ่งเป็นความงามที่คงอยู่ให้ได้ศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


ปิดท้ายด้วยการถอดรหัสจริยศิลป์ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมศิลปะไทยสัญจร” และหัวข้อ “จริยศิลป์กับการภาวนา” ที่ได้จากกิจกรรมศิลปะไทยสัญจรไปสู่การประยุกต์ใช้ กับกิจกรรมของแต่ละวัดเป็นการต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ