จปร. จับมือ สสส. จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


จปร. จับมือ สสส. จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  thaihealth


จปร. จับมือ สสส. จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” โหมโรงก่อนเปิด งานเดิน-วิ่ง “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62” วันที่ 3 พ.ย.นี้


โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25” ประจาปี 2562 ชิง ถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี วันที่ 3 พ.ย.นี้ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก โดย พลเอกหญิง สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดาเนินนาข้าราชการและผู้ ร่วมวิ่งเป็นระยะทาง 1.3 กิโลเมตร พร้อมทรงพระราชทานรางวัลการแข่งขันให้แก่นักวิ่ง ซึ่งปีนี้มีนักวิ่งเข้า ร่วมงานมากกว่า 14,000 คน


จปร. จับมือ สสส. จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  thaihealth


ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พ.ย.62 พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และ นางประภาศรี บุญวิเศษ คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายในงานมีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมายให้นักวิ่ง ที่เดินทางมารับ BIB และประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกสนาน ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระ จุลจอมเกล้า (จปร.) อาทิ นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพ โดย งานสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลโรงเรียนนาย ร้อยพระจุลจอมเกล้า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน, มหกรรมการออกกาลังกายแอโรบิค, การ แสดงการออกกาลังกาย โดยโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม และโรงเรียนอนุบาลคุณากร, การแสดงหัสดนตรีของ นักเรียนนายร้อย จปร., การแสดงจากชมรม TO BE NUMBER ONE จ.นครนายก, การแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง เครื่องบินเล็ก เฮลิคอปเตอร์ และอากาศยานมัลติโรเตอร์


ด้าน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อานวยการสานักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. ส่งเสริมให้คนไทยในแต่ละกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ซึ่งผลการสารวจกิจกรรมทางกายประชากรไทย พ.ศ. 2562 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจุบันประชากรไทยมีกิจกรรม ทางกายที่เพียงพออยู่ร้อยละ 74.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงปีที่ผ่านมา ปัจจุบันการวิ่ง เป็นการออกกาลังกายที่ได้รับ ความนิยมอย่างมาก และเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยกระตุ้นการมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากผลการสารวจ พบว่าปัจจุบันคนไทยกว่า 16 ล้านคนออกกาลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ มีผู้มาร่วมงานวิ่งต่างๆ ราว 10% แต่ก็ยังเป็นเพียงการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณเท่านั้น ดังนั้นในปีนี้ สสส. ขอชวนคนไทยตั้งเป้าหมายให้ตัวเองมีสุข ภาวะดี สุขภาพแข็งแรง ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา (LIVE HEALTHIER)” เป็น จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองสู่สุขภาพที่ดี


จปร. จับมือ สสส. จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  thaihealth


สาหรับ กิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25” ประจาปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี วันที่ 3 พ.ย.นี้ ออกสตาร์ทและเข้าเส้นชัยที่ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ จุลจอมเกล้า (จปร.) โดยแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 32 กม. ฮาล์ฟมาราธอน 16 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครอบครัวเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม. ด้วยเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crma.ac.th


จปร. จับมือ สสส. จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ