งานโครงการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตกำลังพล กองทัพเรือ และครอบครัว ทุ่งมหาเมฆ

featured

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่สำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือทุ่งมหาเมฆ กรมสวัสดิการทหารเรือ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงาน ครอบครัวมีสุข เราทำได้

Shares:
QR Code :
QR Code