งานแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น ไทยไร้ควัน

featured

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ไทยไร้ควัน” แอปพลิเคชั่นช่วยเลิกบุหรี่แรกของประเทศไทย โดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า บุหรี่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพก่อให้เกิดโรคมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของ สสส. ในการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชน โดย สสส. มีแผน​ควบคุมยาสูบ ทำงานทั้งผลักดันด้านนโยบายสาธารณะ สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ​พัฒนางานวิชาการ และรณรงค์สังคมให้ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ในที่สุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/nERZkS

Shares:
QR Code :
QR Code