งานเสวนาสถาบันเด็กและครอบครัว (NICFD) ครั้งที่ 2 การศึกษาไทย 4.0

featured

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัด งานเสวนาสถาบันเด็กและกิจกรรม เสวนาสถาบันเด็กและครอบครัว (NICFD) ครั้งที่ ๒ หัวข้อเรื่อง “การศึกษาไทย ๔.๐” เพื่อเป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ข้อมูล หรือข้อเสนอในการที่จะพัฒนาต่อยอด ทั้งในด้านของการพัฒนางานวิจัย หรือการพัฒนางานขับเคลื่อนทางสังคมอย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code