งานสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 2

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ร่วมกับกลุ่มศิลปิน และเครือข่ายสื่อสารภาคประชาสังคมในการดำเนินการเพื่อสร้างสรรนวัตกรรม กระบวนการทางศิลปะ และกระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด ในงานสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 สร้างพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้สื่อในการเคลื่อนไหวสังคม รวมทั้งเปิดตัวสื่อทางเลือก สื่อชุมชน และสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ให้กับกลุ่มเยาวชน นักศึกษา ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ และบุคคลทั่วไป ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

งานสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 2

ภายในงานมีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อต่างๆ โดยแบ่งเป็น ภาคเช้า เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้ จัดเสวนาเรื่องผู้หญิงชายแดนใต้กับการแปรเสียงแห่งความสูญเสียสู่เสียงแห่งสันติภาพ, เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายแพทย์วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย หัวหน้าโครงการฯ และภาคบ่ายวันเดียวกัน กลุ่มละครข้าวยำ ร่วมขับร้องอานาซีดเล่าเรื่องความเป็นชายขอบของคนพิการชายแดนใต้ แสดงละครเร่เพื่อคนพิการ  การแสดงหุ่นกระบอกจิ๋วเพื่อการเรียนรู้เรื่องคนพิการ คณะหุ่นกระบอกของนักศึกษาภาควิชาเด็กปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แสดงหุ่นกระบอกสันติสุขของเด็กเล็กสามศาสนา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเครือข่ายเยาวชน เปิดตัวหนังสือ “จุดเล็กเล็กบนคาบสมุทรมลายู” รวมกวีนิพนธ์เรื่องราวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายอภิชาต จันทร์แดง และ “เปอร์นุลิส มูตา” รวมเรื่องสั้น 19 เยาวชนนักเขียนจากชายแดนใต้ โดยนายโชคชัย วงศ์ตานี

งานสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 สำหรับสถานีโทรทัศน์ thai deaf tv มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกับ สสพ. ได้ร่วมจัดบูธโดยมี roll up โลโก้สถานีโทรทัศน์ thai deaf tv ขนาดใหญ่ พร้อมช่องทางการรับชมทางเว็บไซด์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าชมงานรู้จัก thai deaf tv และทราบช่องทางการรับชม ทั้งนี้มีผู้ชมงานและสื่อท้องถิ่นมาถ่ายรูปบูธจำนวนมาก คนหูหนวกที่ได้พบโดยตรงในงาน หรือเห็นผ่านสื่อท้องถิ่นจะรู้จัก thai deaf tv และสามารถติดตามรับชม thai deaf tv ได้จากช่องทางต่างๆ

ภายในบูธมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ ความจำเป็นที่ทำให้ต้องมีสื่อโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวก และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวก อันอาจจะนำไปสู่การใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสื่อทางเลือกในด้านอื่นๆ ต่อไป ซึ่งก็มีผู้จัดแสดงบูธสื่อทางเลือกอื่นๆ และประชาชนในพื้นที่แวะเวียนเข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่อง ส่วนทาง thai deaf tv ก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสื่อทางเลือกอื่นในพื้นที่ และได้รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้ชมด้วย

งานสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 2  ทางหน่วยประชาสัมพันธ์ของงานได้นำเสนอเรื่องราวของ thai deaf tv และ ได้รับเชิญไปนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรายการบนเวทีใหญ่ของงานในช่วงงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับประทานอาหารจำนวนมาก เป็นการสร้างความใจเกี่ยวกับสื่อทางเลือกเพื่อคนพิการ ที่ สสพ. ให้การสนับสนุน

และรายการได้โชว์สาธิตการถ่ายทำรายการข่าว และรายการสัมภาษณ์ ที่ใช้ภาษามือในการนำเสนอ ตั้งแต่การเตรียมตัว การทำความเข้าใจบท การซักซ้อม จนการถ่ายทำจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้เห็นตัวอย่างการทำงานด้านสื่อโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวกอย่างชัดเจน อันอาจจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้กับงานของตนเองต่อไป ซึ่งในช่วงเวลาที่มีการสาธิตนี้ มีผู้ชมให้ความสนใจร่วมชมจำนวนมาก

งานสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานเข้ามาร่วมทดลองอ่านข่าว ในรายการหัตถภาษานานาข่าว เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของผู้เข้าร่วมชมงาน และทำให้เกิดการมีส่วนร่วม นำไปสู่ทัศนคติที่ดีกับสถานีโทรทัศน์ thai deaf tv ซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมงานและผู้จัดแสดงงานบูธอื่นๆ สนใจเข้าร่วมทดลองอ่านข่าวจำนวนมาก ทั้งอ่านเดี่ยว และอ่านคู่กับทีมงาน thai deaf tv 

หลังจากจบการจัดงานทางสถานีโทรทัศน์ thai deaf tv ได้ส่งภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมของเครือข่าย สสพ. ในงานวันสื่อทางเลือก ให้กับรายการข่าวผู้เยาว์ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพื่อนำเสนอต่อไป ซึ่งได้รับแจ้งว่าจะออกอากาศภายในเดือนมีนาคมนี้

ที่มา: สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

Shares:
QR Code :
QR Code