งานมหกรรมรวมพลคนจัดการขยะจังหวัดมหาสารคาม

featured

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคามร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหกรรมรวมพลคนจัดการขยะจังหวัดมหาสารคาม มี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในงานมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายจัดการขยะร่วมโชว์ผลงานจากขยะรีไซเคิล ที่สามารถจำหน่ายได้ ขยะเปียกและกิ่งไม้ใบไม้ที่ขายไม่ได้ ก็จะแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพ การทำงานของ สสส.นั้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่จ.มหาสารคาม ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และความคิดเห็นของคนในจังหวัด ซึ่งพบว่าปัญหาขยะเป็นวิกฤติใหญ่ที่คนในพื้นที่ตระหนักว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันจัดการ เพราะพื้นที่รับขยะกำลังจะเต็มแล้ว ทุกฝ่ายได้มองเห็นร่วมกันว่าต้องมีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก “3 R”คือ Reduce-ลดการใช้ Reused-นำกลับมาใช้ใหม่ และRecycle-รีไซเคิล และช่วยกระตุ้นและพัฒนาแกนนำนักจัดการขยะในชุมชนและการอบรมให้ความรู้กับประชาคมในหมู่บ้าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/hw7Ggn

Shares:
QR Code :
QR Code