งานประชุมสัมมนาวิชาการ Happy Workplace Working Group Meeting 2015

featured

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานสัมมนาวิชาการ “Happy Workplace Working Group Meeting 2015 : สุขภาพของพนักงานคือพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข” เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับพนักงานในองค์กร โดยมีองค์กรภาคธุรกิจต้นแบบเข้าร่วมสัมมนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/5CUhC5

Shares:
QR Code :
QR Code