งานประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Active Living for all” หรือ กิจกรรมทางกายเพื่อทุกคน โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1OFfGBx

Shares:
QR Code :
QR Code