งานประกาศเจตนารมณ์รวมพลัง เพื่อเด็กไทยแก้มใส

featured

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 9 หน่วยงาน จัดพิธี “ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังเพื่อเด็กไทยแก้มใส” โดยมีผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกว่า 700 โรง ประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นดำเนินงาน รวมพลังเพื่อเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา นำร่อง ตั้งเป้า นำโภชนาการเพิ่มสติปัญญาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กนักเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1u2aQr7

Shares:
QR Code :
QR Code