งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย อนก กระแจ่ม-สุคนธ์ทิพย์ กำธรเจริญ     


ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง และอินเทอร์เน็ต


ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ถือว่า อบายมุขเป็นทางแห่งความเสื่อม คือเหตุแห่งความเสื่อมทรัพย์ อับชีวิต อบายมุข ได้แก่ การเสพสุราของมึนเมา และยาเสพติดทุกชนิด ตลอดถึงการแสดงลามกอนาจาร การเล่นการพนันภายในวัด


มหาสารคาม แห่เทียนงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง


ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน จึงควรปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา โดยเว้นจากการดื่มสุราของมึนเมา สิ่งเสพติดให้โทษ และงดเว้นจากการเล่นการพนัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตนเอง คือ ไม่เสียทรัพย์ เสียสุขภาพ นอกจากนี้ ยังทำให้สังคมโดยรวมเกิดความสงบเรียบร้อยดีงาม


วันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ต้องจำพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอด 3 เดือน ตามพระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันว่า จำพรรษา ตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา 


นายทองทวี พิมเสนนายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการมหาสารคามร่วมใจ งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง


โดยรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนจังหวัดมหาสารคาม ได้อธิษฐานจิต งดดื่มเหล้า สิ่งเสพติด ละเว้นจากอบายมุขต่างๆ ตลอด 3 เดือน และปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจะเป็นผลดีต่อตนเอง คือไม่เสียทรัพย์ ไม่เสียสุขภาพ ทำให้ครอบครัวอบอุ่น และสังคมโดยรวมเกิดความสงบเรียบร้อย 


มหาสารคาม แห่เทียนงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง


"ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ได้รณรงค์ให้หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน เป็นต้นแบบในการงดเหล้า ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เชิญชวนข้าราชการพนักงาน ร่วมใจลงนามปฏิญาณตนงดเหล้า อีกทั้งร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม ทั้งพระสงฆ์ ไวยาวัจกร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมเสวนาประชาคมพื้นที่ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551" ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าว   


น.พ.สุริยา รัตนปริญญา ด้าน น.พ.สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า วันเข้าพรรษาถือเป็นวันเริ่มต้น ที่พุทธศาสนิกชน จะได้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้จัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษาขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษามีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา และร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ตระหนักถึงพิษภัยและความเสียหายอันเกิดจากการดื่มสุรา


โดยการอธิษฐานจิตงดดื่มเหล้า และสิ่งเสพติดอื่นๆ ตลอด 3 เดือน พร้อมกับเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน สวนสาธารณะของทางราชการเป็นสถานที่ปลอดเหล้าและอบายมุขอย่างยั่งยืน และลดปัญหาสังคมที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา และสิ่งเสพติด


น.พ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ขณะที่ น.พ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า วันเข้าพรรษา ถือเป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ทำบุญ รักษาศีล ชำระจิตใจให้ผ่องใส โดยทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลเข้าพรรษา มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นของเทศกาล ลด ละ จากอบายมุขทั้งปวง ตามวิถีของชาวพุทธ พร้อมกับให้มีขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาเพื่อนำต้นเทียนไปทอดถวายตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง 17 วัด นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมฟังเทศน์เสริมมงคลชีวิต ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง โดยในปีนี้จังหวัดมหาสารคามตั้งเป้าไว้ 84,000 คน เพื่อเป็นความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554


มหาสารคาม แห่เทียนงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง


"จังหวัดมหาสารคาม ใด้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ใด้จัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษาขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษามีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา" นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code