งดเหล้าภาคเหนือจับมือ อปท. สร้างพื้นที่งดเหล้า

งดเหล้าภาคเหนือจับมือ อปท. สร้างพื้นที่งดเหล้า 

 

เครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือจับมือ อปท. อบต. สร้างพื้นที่รณรงค์งดเหล้าทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หวังเรียนรู้ เข้าใจกฎหมายพร้อมบังคับใช้ได้จริง

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิขาการ การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” เพื่อเป็นการหนุนเสริมการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมาย และการรณรงค์งดเหล้าในงานบุญประเพณีตลอดทั้งปี

 

นายพีระพงษ์ มีขันทอง ผู้ตรวจการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ส่งผลกระทบอย่างมาก ทั้งเรื่องของปัญหาโดยตรงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท การเกิดอาชญากรรม ตลอดจนการสูญเสียรายได้จนนำไปสู่ปัญหาความยากจน ทั้งนี้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เข้าร่วมงานจะสามมารถนำความรู้ที่ได้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ถูกต้อง และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับนี้ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยและเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดจากการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทางหนึ่ง

 

ด้าน นายธีระ วัชระปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมายจาก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากยังเป็นกฎหมายที่ใหม่และมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน บางมาตราต้องมีอาศัยกฎหมายอื่นๆ มาร่วมพิจารณาด้วย นอกจากนี้ ยังมีหลายหน่วยงานที่เกิดความไม่เข้าใจและยังไม่มีการบังคับใช้ กฎหมายนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากนัก จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างภาครัฐ เอกชนตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อเกิดการพัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ทั้งนี้การจัดประชุมวิชาการ การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” จะมีขึ้นอีกครั้งในภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้รวมทั้งสิ้น 4 ภาค เพื่อเป็นการขยายผลการรับรู้ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศให้มากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างความเข้าใจเพื่อบังคับใช้ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

update : 28-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code