ค้นหาการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

           กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ค้นหาการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์          “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มอบหมายให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินการศึกษาซึ่งนับเป็นปีแรกที่ได้พัฒนากระบวนการเสนอหัวข้อปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสุขภาพทั้ง 7 กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม

 

          ในการดำเนินการเพื่อเกิดความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจึงมีการพัฒนากรอบและหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง 7 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์กลุ่มนักวิชาการกลุ่มประชาสังคมกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มประชาชนทั่วไป

 

          ต่อจากนั้นจึงมีการแต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ชุดแรกทำหน้าที่ในการนำเสนอหัวข้อปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ชุดที่สองทำหน้าที่ในการคัดเลือกหัวข้อฯ ซึ่งคณะทำงานทั้งสองคณะประกอบไปด้วยตัวแทนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อคณะทำงานชุดแรกได้เสนอหัวข้อการประเมินเข้ามาเพื่อให้พิจารณาทั้งสิ้น 17 หัวข้อ จากนั้นคณะทำงานชุดที่สองที่มีนพ.พงษ์พิสุทธิ์จงอุดมสุข เป็นประธานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกในวันที่ 4 พ.ค. 53 ที่ผ่านมา

 

          โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกหัวข้อการประเมิน 6 ประเด็นหลัก คือ จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคหรือปัญหาสุขภาพ ความรุนแรงของโรคหรือปัญหาสุขภาพประสิทธิผลของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ความแตกต่างในทางปฏิบัติจากการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ความเป็นธรรมและประเด็นทางสังคมและจริยธรรม ซึ่งจะพิจารณาถึงความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีรายได้น้อยและโรคหรือปัญหาสุขภาพที่มีความชุกต่ำ

 

          ในที่สุดคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปหัวข้อที่เข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมด 9 หัวข้อคือ

 

          1.การประเมินความคุ้มค่าของการรักษาภาวะหอบหืดชนิดรุนแรงในผู้ป่วยอายุ 6 ปีขึ้นไป ด้วยยา Anti IgE

          2.การตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในประชากรที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน

          3มาตรการคัดกรอง รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ดื่มสุรา

          4.การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่ไม่มีฟันทั้งปากหรือที่มีฟันกรามเหลือไม่ถึง 2 คู่ (4 ซี่)

          5.การดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเม็ดเลือดขาวในชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรม

          6.การรักษาผู้ป่วยไตอักเสบจาก SLE เพื่อป้องกันภาวะไตวายเรื้อรัง

          7. มาตรการส่งเสริมการเลิกบุหรี่8.การตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง

          9.แผ่นรองซับปัสสาวะ อุจจาระสำเร็จรูปและผ้าอ้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

 

          ท้ายที่สุด IHPP และ HITAP ได้พัฒนากรอบการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อใช้ในการประเมินหัวข้อปัญหาฯ ทั้ง 9 หัวข้อนี้ และจะประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์รวมถึงผลกระทบด้านงบประมาณ เพื่อนำเสนอให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการพิจารณาบรรจุเข้าไปในชุดสิทธิประโยชน์ฯ ต่อไป

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

Update 17-05-53

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code