ค่ายเยาวชนปิดเทอมสร้างสรรค์ เปิดกล่องแห่งการเรียนรู้ ผู้นำคุณธรรม 4.0

featured

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนปิดเทอมสร้างสรรค์ ตอน เปิดกล่องแห่งการเรียนรู้ ผู้นำคุณธรรม 4.0” โดยเลือกตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชน 70 จังหวัด และแกนนำเยาวชนจาก 4 ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านคุณธรรม 4.0 อันได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และมีความรับผิดชอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2KhbZES

Shares:
QR Code :
QR Code